Question from dani

Atamanuik…friggin hilarious! s1e4…WOW!!! xo